top of page

поверителност

Декларация за защита на данните съгласно GDPR

Име и адрес на отговорното лице

Отговорното лице по смисъла на Общия регламент за защита на данните и други национални закони за защита на данните на държавите-членки, както и други разпоредби за защита на данните е:

GGS Братя Грим

Училищно ръководство: г-жа Шай

Freiligrathstrasse 47

47799 Крефелд

Тел.: 02151 69781

Имейл: 103160@schule.nrw.de

Име и адрес на длъжностното лице по защита на данните

Тъй като по-малко от 10 души участват в обработката на лични данни в училището GGS Brüder-Grimm, не е назначен служител по защита на данните. Моля, адресирайте своите въпроси относно защитата на данните на:

Училищно ръководство: г-жа Шай

Freiligrathstrasse 47

47799 Крефелд

Тел.: 02151 69781

Имейл: 103160@schule.nrw.de

Обща информация за обработката на данни

Обхват на обработката на лични данни

По принцип обработваме лични данни на нашите потребители, доколкото това е необходимо за предоставянето на функционален уебсайт и нашето съдържание и услуги. Обработката на лични данни на нашите потребители се извършва редовно само със съгласието на потребителя. Изключение се прилага в случаите, в които по практически съображения не може да се получи предварително съгласие и обработката на данните е разрешена от закона.

Правно основание за обработката на лични данни

Доколкото ние получаваме съгласието на субекта на данните за обработването на лични данни, член 6, параграф 1, лит. като правно основание служи Общ регламент за защита на данните на ЕС (GDPR).

При обработка на лични данни, които са необходими за изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна, член 6, параграф 1, букв. b GDPR като правно основание. Това се отнася и за операции по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки.

Доколкото обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на законово задължение, на което е подчинено нашето дружество, член 6, параграф 1, лит. c GDPR като правно основание.

В случай, че жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице изискват обработването на лични данни, член 6, параграф 1, лит. г GDPR като правно основание.

Ако обработката е необходима, за да се защити законният интерес на нашата компания или трета страна и ако интересите, основните права и свободи на заинтересованото лице не надвишават първоначално посочения интерес, член 6, параграф 1, лит. f GDPR като правно основание за обработка.

Изтриване на данни и продължителност на съхранение

Личните данни на субекта на данните ще бъдат изтрити или блокирани веднага щом целта на съхранението вече не се прилага. Съхранението може да се осъществи и ако това е предвидено от европейския или националния законодател в регламенти, закони или други разпоредби на Съюза, на които е подчинено отговорното лице. Данните също ще бъдат блокирани или изтрити, ако срокът за съхранение, предписан от споменатите стандарти, изтича, освен ако не е необходимо допълнително съхранение на данните, за да се сключи или изпълни договор.

Предоставяне на уебсайта и създаване на регистрационни файлове

Описание и обхват на обработката на данни

Всеки път, когато има достъп до нашия уебсайт, нашата система автоматично събира данни и информация от компютърната система на извикващия компютър.

Събират се следните данни: Информация за типа браузър и използваната версия

Операционната система на потребителя

Доставчикът на интернет услуги на потребителя

IP адресът на потребителя

Дата и час на достъп

Уебсайтове, от които системата на потребителя е достигнала до нашия уебсайт

Уебсайтове, до които системата на потребителя има достъп чрез нашия уебсайт

Данните също се съхраняват в регистрационните файлове на нашата система. Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.

Правно основание за обработка на данни

Правното основание за временното съхранение на данните и регистрационните файлове е член 6, параграф 1, буква 1. f GDPR.

Цел на обработката на данни

Временното съхранение на IP адреса от системата е необходимо, за да може уебсайтът да бъде доставен на компютъра на потребителя. За да направите това, IP адресът на потребителя трябва да бъде запазен по време на сесията.

Съхранението в регистрационните файлове се извършва, за да се осигури функционалността на уебсайта. Освен това използваме данните, за да оптимизираме уебсайта и да гарантираме сигурността на нашите информационни технологични системи. В този контекст не се извършва оценка на данните за маркетингови цели.

Нашият законен интерес от обработката на данни в съответствие с член 6, параграф 1, буква 1 f GDPR.

Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. В случай на събиране на данни за предоставяне на уебсайта, това е случаят, когато съответната сесия е приключила.

Ако данните се съхраняват в регистрационни файлове, това е така най-късно след седем дни. Всяко допълнително съхранение е възможно. В този случай IP адресите на потребителите ще бъдат изтрити или отчуждени, така че вече не е възможно да се присвои клиентът с достъп.

Опция за противопоставяне и отстраняване

Събирането на данни за предоставянето на уебсайта и съхраняването на данните в регистрационните файлове е от съществено значение за работата на уебсайта. Следователно няма възможност за възражение от страна на потребителя.

Използване на бисквитки

а) Описание и обхват на обработката на данни

Нашият уебсайт не използва бисквитки. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет браузъра в компютърната система на потребителя. Когато потребителят извика уебсайт, бисквитката може да се съхранява в операционната система на потребителя. Тази бисквитка съдържа характерен низ, който позволява на браузъра да бъде ясно идентифициран при повторен достъп до уебсайта.

Форма за контакт и контакт по имейл

Описание и обхват на обработката на данни

На нашия уебсайт има формуляр за контакт, който може да се използва за електронно свързване с нас. Ако даден потребител използва тази опция, данните, въведени във входната маска, ще ни бъдат предадени и запазени. Тези данни са:

Когато съобщението е изпратено, се съхраняват и следните данни:

IP адресът на потребителя

Дата и час на регистрация

За обработката на данните вашето съгласие се получава по време на процеса на изпращане и се прави препратка към тази декларация за защита на данните.

Като алтернатива можете да се свържете с нас, като използвате предоставения имейл адрес. В този случай личните данни на потребителя, предадени с имейла, ще бъдат запазени.

В този контекст данните няма да бъдат предадени на трети страни. Данните ще се използват само за обработка на разговора.

Правно основание за обработка на данни

Правното основание за обработката на данните е член 6, параграф 1, буква 1. a GDPR.

Правното основание за обработката на данните, които се предават в хода на изпращане на имейл, е член 6, параграф 1, буква 1. f GDPR. Ако целта на имейл контакта е да сключи договор, допълнителното правно основание за обработката е член 6, параграф 1, буква 1. b GDPR.

Цел на обработката на данни

Обработката на личните данни от въведената маска ни служи само за обработка на контакта. Ако се свържете с нас по имейл, има и необходимия законен интерес за обработка на данните.

Другите лични данни, обработени по време на процеса на изпращане, служат за предотвратяване на злоупотреба с формата за контакт и за осигуряване на сигурността на нашите информационни технологични системи.

Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. За личните данни от маската за въвеждане на формуляра за контакт и тези, изпратени по имейл, това е случаят, когато съответният разговор с потребителя е приключил. Разговорът приключва, когато от обстоятелствата може да се заключи, че въпросният въпрос е окончателно изяснен.

Допълнителните лични данни, събрани по време на процеса на изпращане, ще бъдат изтрити най-късно след период от седем дни.

Опция за противопоставяне и отстраняване

Потребителят има възможност по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на лични данни. Ако потребителят се свърже с нас по имейл, той може по всяко време да възрази срещу съхраняването на личните им данни. В такъв случай разговорът не може да бъде продължен.

В този случай всички лични данни, съхранявани в процеса на свързване с нас, ще бъдат изтрити.

Права на субекта на данните

Ако вашите лични данни се обработват, вие сте засегнати по смисъла на GDPR и имате следните права по отношение на отговорното лице:

право на предоставяне на информация

Можете да поискате потвърждение от отговорното лице дали личните данни, свързани с вас, се обработват от нас.

Ако случаят е такъв, можете да поискате следната информация от отговорното лице:

(1) целите, за които се обработват личните данни;

(2) категориите лични данни, които се обработват;

(3) получателите или категориите получатели, на които личните данни, свързани с вас, са били разкрити или все още се разкриват;

(4) планираната продължителност на съхранението на личните ви данни или, ако няма конкретна информация, критерии за определяне на продължителността на съхранението;

(5) съществуването на право на корекция или изтриване на личните ви данни, право на ограничаване на обработването от отговорното лице или право на възражение срещу това обработване;

(6) правото да подаде жалба до надзорен орган;

(7) цялата налична информация за произхода на данните, ако личните данни не се събират от субекта на данните;

(8) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране в съответствие с член 22, параграфи 1 и 4 от ОРЗД и - поне в тези случаи - значима информация за съответната логика и обхвата и предвидените ефекти от такава обработка за субекта на данните.

Имате право да поискате информация дали вашите лични данни се предават на трета държава или на международна организация. В този контекст можете да поискате да бъдете информирани за подходящите гаранции в съответствие с. Член 46 от ОРЗД да бъде информиран във връзка с прехвърлянето.

Това право на информация може да бъде ограничено до такава степен, че е вероятно да направи реализацията на изследователските цели невъзможна или сериозно да я наруши и ограничението е необходимо за изпълнението на изследователските цели.

Право на коригиране

Имате право на корекция и / или попълване по отношение на отговорното лице, при условие че обработваните лични данни, касаещи вас, са неверни или непълни. Отговорното лице трябва да направи корекцията незабавно.

Вашето право на корекция може да бъде ограничено до степен, която е вероятно да направи реализацията на изследователските цели невъзможна или сериозно да я наруши и ограничението е необходимо за изпълнението на изследователските цели.

Право на ограничение на обработката

При следните условия можете да поискате да се ограничи обработването на вашите лични данни:

(1) ако оспорвате коректността на личните данни, отнасящи се до вас, за период от време, който позволява на отговорното лице да провери верността на личните данни;

(2) обработката е незаконна и вие отказвате да изтриете личните данни и вместо това поискате ограничението на използването на личните данни;

(3) отговорното лице вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но вие се нуждаете от тях, за да отстоявате, упражнявате или защитавате правни претенции, или

(4) ако сте възразили срещу обработването в съответствие с член 21, параграф 1 от ОРЗД и все още не е установено дали законните причини на отговорното лице надвишават вашите причини.

Ако обработката на личните ви данни е била ограничена, тези данни - освен тяхното съхранение - могат да се използват само с ваше съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от важен обществен интерес обработени от Съюза или държава членка.

Ако ограничението за обработка е било ограничено съгласно горните условия, ще бъдете информирани от отговорното лице, преди ограничението да бъде отменено.

Вашето право на ограничение на обработката може да бъде ограничено до степен, която може да направи реализацията на изследователските цели невъзможна или сериозно да я наруши и ограничението е необходимо за изпълнението на изследователските цели.

Право на анулиране

Задължение за заличаване

Можете да поискате от отговорното лице незабавно да изтрие личните данни, отнасящи се до вас, а отговорното лице е длъжно незабавно да ги изтрие, ако се прилага една от следните причини:

(1) Личните данни, касаещи вас, вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.

(2) Оттегляте съгласието си, на което се основава обработката в съответствие с. Чл.6 ал.1 лит. а или член 9, параграф 2, лит. GDPR и няма друго правно основание за обработката.

(3) Според 21 Параграф 1 от ОРЗД възразявате срещу обработването и няма основни законни причини за обработката или възразявате в съответствие с. Член 21, параграф 2 GDPR възражение срещу обработването.

(4) Личните данни, отнасящи се до Вас, са били обработени незаконно.

(5) Изтриването на вашите лични данни е необходимо за изпълнение на правно задължение съгласно правото на Съюза или законодателството на държавите-членки, на което е подчинено отговорното лице.

(6) Личните данни, свързани с вас, са събрани във връзка с услугите на информационното общество, предлагани в съответствие с член 8, параграф 1 от ОРЗД.

Информация до трети страни

Ако отговорното лице е направило личните данни, отнасящи се до вас, публично и е в съответствие Чл.17 (1) ОРЗД е длъжен да ги изтрие, като вземе предвид наличната технология и разходите за изпълнение, той предприема подходящи мерки, включително технически мерки, за да информира отговорните за обработката на данни, които обработват личните данни, че вие сте субектът на данни Поискахте да изтриете всички връзки към тези лични данни или копия или копия на тези лични данни.

Изключения

Правото на изтриване не съществува, ако е необходима обработка

(1) да упражнява правото на свобода на изразяване и информация;

(2) Да изпълнява правно задължение, което изисква обработка съгласно законодателството на Съюза или на държавите-членки, на които е подчинено отговорното лице, или да изпълнява задача, която е в обществен интерес или при упражняване на официална власт, която се прехвърля на отговорното лице е била;

(3) по съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, буква 2. h и i, както и член 9, параграф 3 GDPR;

(4) за архивни цели в обществен интерес, научни или исторически изследователски цели или за статистически цели съгл. Член 89, параграф 1 от ОРЗД, доколкото правото, посочено в раздел а), може да направи реализацията на целите на тази обработка невъзможна или сериозно да я накърни, или

(5) за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Право да бъдеш информиран

Ако сте заявили право на корекция, изтриване или ограничаване на обработката срещу отговорното лице, отговорното лице е длъжно да информира всички получатели, на които личните данни, отнасящи се до вас, са разкрити за тази корекция или изтриване на данните или ограничение на обработката, освен ако това се оказва невъзможно или включва непропорционални усилия.

Имате право да бъдете информирани за тези получатели от отговорното лице.

Право на преносимост на данните

Имате право да получавате личните данни, свързани с вас, които сте предоставили на отговорното лице в структуриран, общ и машинно четим формат. Също така имате право да прехвърлите тези данни на друго отговорно лице без пречки от отговорното лице, на което са предоставени личните данни, при условие че

(1) обработката се основава на съгласие в съответствие с. Чл.6 ал.1 лит. GDPR или член 9, параграф 2, букв. GDPR или на договор съгласно. Чл.6 ал.1 лит. b GDPR се основава и

(2) обработката се извършва с помощта на автоматизирани процедури.

При упражняването на това право имате също така правото личните ви данни да се предават директно от едно отговорно лице на друго отговорно лице, доколкото това е технически осъществимо. Това не трябва да накърнява свободите и правата на другите хора.

Правото на преносимост на данните не се прилага за обработването на лични данни, които са необходими за изпълнението на задача, която е в обществен интерес или се извършва при упражняване на официална власт, която е прехвърлена на отговорното лице.

Право на възражение

Имате право по причини, които произтичат от вашата конкретна ситуация, да възразите по всяко време срещу обработването на вашите лични данни, което се основава на член 6, параграф 1, буква 1. e или f DSGVO се провежда, за да възрази; това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби.

Отговорното лице вече няма да обработва личните данни, свързани с вас, освен ако не може да докаже убедителни законни причини за обработката, които надхвърлят вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за утвърждаване, упражняване или защита на правни претенции.

Ако личните данни, които се отнасят до Вас, се обработват, за да се работи с директна поща, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните данни, отнасящи се до Вас, с цел такава реклама; това важи и за профилирането, доколкото е свързано с такава пряка реклама.

Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, личните данни, свързани с вас, повече няма да бъдат обработвани за тези цели.

Независимо от Директива 2002/58 / ЕО, имате възможност, във връзка с използването на услуги на информационното общество, да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, в които се използват технически спецификации.

Също така имате право, поради причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до вас, за научноизследователски цели или за статистически цели в съответствие с. Член 89, параграф 1 GDPR се прилага, за да противоречи на това.

Вашето право на възражение може да бъде ограничено до степента, в която е вероятно да направи реализацията на изследването или статистическите цели невъзможна или сериозно да го накърни и ограничението е необходимо за изпълнението на изследването или статистическите цели.

Право на оттегляне на декларацията за съгласие съгласно закона за защита на данните

Имате право да оттеглите декларацията си за съгласие съгласно закона за защита на данните по всяко време. Отмяната на вашето съгласие не засяга законността на обработката, извършена въз основа на вашето съгласие до момента на оттегляне.

Автоматизирано решение в отделни случаи, включително профилиране

Имате право да не бъдете подложени на решение, основано единствено на автоматизирана обработка - включително профилиране -, което има правни последици за вас или което ви засяга значително по подобен начин. Това не се отнася за решението

(1) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между вас и отговорното лице,

(2) е допустимо въз основа на законовите разпоредби на Съюза или държавите-членки, на които е подчинено отговорното лице, и тези законови разпоредби съдържат подходящи мерки за защита на вашите права и свободи и вашите законни интереси

(3) се провежда с вашето изрично съгласие.

Тези решения обаче не могат да се основават на специални категории лични данни съгласно чл. 9, ал. 1 ОРЗД, освен ако чл. 9, ал. 2 лит. a или g се прилага GDPR и са предприети подходящи мерки за защита на вашите права и свободи и вашите законни интереси.

По отношение на случаите, посочени в (1) и (3), отговорното лице предприема подходящи мерки за защита на правата и свободите, както и на вашите законни интереси, включително най-малкото правото да получи намесата на лице от страна на отговорното лице, за да изрази собствената си гледна точка и изслушано при оспорване на решението.

Право на жалба до надзорен орган

Без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка по местоживеене, месторабота или твърдяното нарушение, ако считате, че обработването на личните ви данни е против нарушава GDPR.

Надзорният орган, до който е подадена жалбата, информира жалбоподателя за състоянието и резултатите от жалбата, включително възможността за съдебно средство за защита съгласно член 78 от ОРЗД.

Примерно съдържание:

Събиране, използване и разкриване на данни

Декларация за собственост върху информацията, събрана на вашия уебсайт, вида на събиране на данни, разкриване на трети страни и др.

Контрол върху данните

Декларация относно възможността за преглед, промяна и актуализация на лична информация и данни, опасения относно използването на данни и др.

Сигурност на данните

Защитни мерки за потребителски данни, криптиране на данни, сървърна информация, на която се съхраняват данните, предаване на данни и др.

U

Научете повече тук .

Logo quad.2.png
bottom of page