top of page

Prywatność

Oświadczenie o ochronie danych zgodnie z RODO

Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

GGS Brothers Grimm

Kierownictwo szkoły: pani Shai

Freiligrathstrasse 47

47799 Krefeld

Tel .: 02151 69781

E-mail: 103160@schule.nrw.de

Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Ponieważ mniej niż 10 osób jest zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych w GGS Brüder-Grimm School, nie wyznaczono żadnego inspektora ochrony danych. Pytania dotyczące ochrony danych prosimy kierować do:

Kierownictwo szkoły: pani Shai

Freiligrathstrasse 47

47799 Krefeld

Tel .: 02151 69781

E-mail: 103160@schule.nrw.de

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się cyklicznie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uprzedniej zgody nie można uzyskać ze względów praktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. Podstawę prawną stanowi ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, stosuje się art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako podstawa prawna.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d RODO jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesem wymienionym na początku, art. 6 ust. f RODO jako podstawa prawna przetwarzania.

Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach Unii, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony przez wspomniane normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.

Zbierane są następujące dane: informacje o typie przeglądarki i używanej wersji

System operacyjny użytkownika

Dostawca usług internetowych użytkownika

Adres IP użytkownika

Data i godzina dostępu

Strony internetowe, z których system użytkownika dotarł do naszej witryny

Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

Jeżeli dane są zapisywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest dalsze przechowywanie. W takim przypadku adresy IP użytkowników zostaną usunięte lub wyalienowane, aby nie było już możliwe przypisanie klienta uzyskującego dostęp.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu ze strony użytkownika.

Korzystanie z plików cookie

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa nie wykorzystuje plików cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia wyraźną identyfikację przeglądarki podczas ponownego dostępu do witryny.

Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania zostaną do nas przesłane i zapisane. Te dane to:

Po wysłaniu wiadomości zapisywane są również następujące dane:

Adres IP użytkownika

Data i godzina rejestracji

Na przetwarzanie danych, Państwa zgoda jest uzyskiwana podczas procesu przesyłania i odwołuje się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Alternatywnie możesz skontaktować się z nami, korzystając z podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail zostaną zapisane.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do obsługi kontaktu. Jeżeli kontaktujesz się z nami drogą e-mailową, istnieje również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz tych, które zostały wysłane pocztą elektroniczną, ma to miejsce w przypadku zakończenia odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną usunięte.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane, dotyczy Cię to w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:

prawo do udzielania informacji

Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy przetwarzane są przez nas dane osobowe, które Cię dotyczą.

W takim przypadku możesz zażądać następujących informacji od osoby odpowiedzialnej:

(1) cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;

(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;

(4) planowany okres przechowywania Twoich danych osobowych lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania czasu przechowywania;

(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

(6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;

(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o logice, zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo zażądać informacji, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z. Art. 46 RODO, aby być poinformowanym w związku z przekazaniem.

To prawo do informacji może być ograniczone w takim zakresie, w jakim może to uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów badawczych, a ograniczenie to jest konieczne do realizacji celów badawczych.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania i / lub uzupełnienia w stosunku do osoby odpowiedzialnej, o ile przetwarzane dane osobowe, które Cię dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi niezwłocznie dokonać korekty.

Twoje prawo do sprostowania może być ograniczone w zakresie, w jakim może to uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów badawczych, a ograniczenie to jest niezbędne do realizacji celów badawczych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

(1) jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Cię dotyczą, na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odmawiasz usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

(3) osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub

(4) jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy prawnie uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Państwa powodami.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny przetwarzane przez Unię lub państwo członkowskie.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, osoba odpowiedzialna zostanie o tym poinformowana przed zniesieniem ograniczenia.

Twoje prawo do ograniczenia przetwarzania może zostać ograniczone w zakresie, w jakim może to uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów badawczych, a ograniczenie jest niezbędne do realizacji celów badawczych.

Prawo do odstąpienia od umowy

Obowiązek usunięcia

Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów:

(1) Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

(2) Odwołujesz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. a lub Art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

(3) Zgodnie z 21 ust.1 RODO wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania lub wnoszą sprzeciw zgodnie z art. Art. 21 ust. 2 RODO sprzeciw wobec przetwarzania.

(4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5) Usunięcie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna.

(6) Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Informacje dla osób trzecich

Jeżeli osoba odpowiedzialna upubliczniła Twoje dane osobowe i zgodnie z art. Art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązany do ich usunięcia, podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty realizacji, aby poinformować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają dane osobowe, że jesteś osobą, której dane dotyczą. Poprosiłeś o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

Wyjątki

Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) W celu wypełnienia prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, lub do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przekazanego osobie odpowiedzialnej był;

(3) ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit. hi i oraz art. 9 ust. 3 RODO;

(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. Art. 89 ust. 1 RODO, o ile uprawnienie, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów tego przetwarzania, lub

(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do informacji

Jeżeli w stosunku do osoby odpowiedzialnej skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono Twoje dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Masz prawo być poinformowanym o tych odbiorcach przez osobę odpowiedzialną.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie danych osobowych, które przekazałeś osobie odpowiedzialnej. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO opiera się i

(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do tego, aby Twoje dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych ludzi.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej przekazanej osobie odpowiedzialnej.

Prawo do sprzeciwu

Z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, co następuje na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e lub f DSGVO ma wyrazić sprzeciw; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Osoba odpowiedzialna nie będzie już przetwarzać dotyczących Ciebie danych osobowych, chyba że udowodni istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe, które Cię dotyczą, są przetwarzane w celu obsługi direct mail, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą.

Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE masz możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

Masz również prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych do celów naukowych lub statystycznych zgodnie z art. Aby temu zaprzeczyć, obowiązuje art. 89 ust. 1 RODO.

Twoje prawo do sprzeciwu może być ograniczone w zakresie, w jakim może to uniemożliwić realizację celów badawczych lub statystycznych lub poważnie je utrudnić, a ograniczenie jest niezbędne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub istotnie wpływa na Ciebie w podobny sposób. Nie dotyczy to decyzji

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a osobą odpowiedzialną,

(2) jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, a te przepisy prawne zawierają odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów lub

(3) odbywa się za Państwa wyraźną zgodą.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w (1) i (3), osoba odpowiedzialna podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, w tym przynajmniej prawa do interwencji osoby odpowiedzialnej w celu wyrażenia własnego punktu widzenia oraz wysłuchany w sprawie zakwestionowania decyzji.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych środków administracyjnych lub sądowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, swojego miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o stanie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

Przykładowa treść:

Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych

Oświadczenie o własności informacji zebranych w Twojej witrynie, rodzaj zbierania danych, ujawnianie osobom trzecim itp.

Kontrola nad danymi

Oświadczenie o możliwości przeglądania, zmiany i aktualizacji informacji i danych osobowych, obawy dotyczące wykorzystania danych itp.

Ochrona danych

Środki ochrony danych użytkownika, szyfrowanie danych, informacje o serwerze, na których dane są przechowywane, transmisja danych itp.

Wcześniejsze

Dowiedz się więcej tutaj .

Logo quad.2.png
bottom of page